Tehnilise Järelevalve Amet kontrollis avalike hoonete seisukorda üle Eesti

Seoses möödunud aasta novembris Riias Maxima kaupluse hoones toimunud varinguga kontrollis Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) avalike hoonete seisukorda üle Eesti. 

Kontrollkampaania esimeses etapis kutsuti kokku TTÜ, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, ehitusettevõtete, projekteerijate ja inseneride esindajatest koosnev töögrupp, et analüüsida analoogse juhtumi võimalikkust Eestis ning panna paika tegevusplaan Eesti avalike hoonete ohutuse kaardistamiseks ja õnnetuste vältimiseks.

Teises etapis kontrollis TJA erineva kasutusega hoonete ehitustehnilist olukorda üle Eesti. Kontrollkampaania valimi koostamisel analüüsiti ca 450 hoone andmeid ning valimisse võeti eelkõige suure pindalaga, tihedas kasutuses olevad teraskonstruktsioonidega hooned, milles võis olla kasutatud Riias varisenud Maxima hoone konstruktsioonilahendusega sarnaseid elemente. Et saada võimalikult terviklikku ülevaadet ja võtta arvesse piirkondlikke eripärasid, arvati kontrollobjektide hulka nii ehitatavaid objekte, uusehitisi kui ka pikemat aega kasutuses olnud hooneid Harjumaalt, Tartumaalt, Pärnumaalt ja Ida-Eestist.

Kokku kontrolliti 20 hoonet- 12 kauplusehoonet, 3 spordihoonet, 3 avalike ürituste korraldamise hoonet, 2 tootmishoonet.

Ehitatavate ja uute hoonete puhul kontrolliti muuhulgas, kas ehitamisel on järgitud kõiki omanikule, ehitajale ja projekteerijale pandud kohustusi.

Pikemalt kasutuses olnud hoonete puhul kontrolliti eelkõige, kas hoonet on piisavalt hooldatud, konstruktsioonid on stabiilsed ja välditud nende ülekoormamist.

Hoonete ülevaatustele kaasas TJA ehituseksperdid, hoonete omanikud ning vajadusel ka konkreetse objekti projekteerijad ja ehitajad.

Kontrollitud objektidest 12-l ei tuvastatud kõrvalekaldeid projektist või ohtu hoone konstruktsioonide stabiilsusele. Ülejäänud hoonete puhul tuvastati erineva raskusastmega puudusi, millele reageeriti kas märgukirja, ettekirjutuse ning ühel juhul ka lühiajalise kasutuskeelu rakendamisega. Kontrollide käigus tuvastati kolmel juhul varisenud Riia Maxima hoone katuse kandekonstruktsioonides kasutusel olnud sõlmedega sarnaseid lahendusi.

Olulise erinevusena saab siiski välja tuua asjaolu, et selliseid lahendusi on kasutatud vaid kergkonstruktsioonides, mitte raskelt koormatud konstruktsioonides nagu Riia Maxima hoones. Tüüpilisemaks tuvastatud probleemiks olid puudused ehitamist, hooldamist ja ehitustoodete nõuetele vastavust tõendavates dokumentides.

Vanemate hoonete puhul esines vajakajäämisi hooldamises, mis on viinud kandekonstruktsioonide korrosioonikahjustuste tekkimiseni, mis omakorda võivad süvenedes mõjutada konstruktsioonide stabiilsust. Olulisemaks probleemiks võib pidada ehituskonstruktsioonides kasutatavate poldikomplektide tugevusomaduste erinevat käsitlemist nõukoguaegsetes ja tänastes ehitusnormides, mistõttu võib tekkida olukord, kus kandekonstruktsioonides olevad poltliited on aladimensioneeritud. Selline olukord tuvastati ka ühel kontrollitud objektidest ning kuivõrd ei olnud selge, mis tüüpi polte seal on kasutatud, kohustati omanikku olemasolevad poldikomplektid asendama euroopa normidele vastavatega

 

Kallimate korterite üürnikud on hakanud aina enam nõudmisi esitama

23.10.2014

alt

Riik renoveerib turvakaalutlusel ostetud Rahukohtu 1 hoone

24.10.2014

Kõige populaarsemad

1

Hipsterkorterite hinnad põrkusid taluvuspiiriga

2

Väikeste ruumide sisustamine nõuab nutikust

3

SEB: Kinnisvaraturul tasub valmistuda ka halvemaks ajaks

4

Uus-Peetri Kodu – mugav elu pealinna lõunaväravas

5

Kuidas olla kindel, et uusarendus valmis saab ja inimene rahast ilma ei jää?

6

Novira rajab südalinna uue elamukvartali

Toimetaja valik

alt

SEB: Kinnisvaraturul tasub valmistuda ka halvemaks ajaks

alt

Väikeste ruumide sisustamine nõuab nutikust

alt

Haldusreformi järel muutub Eestis ligi 200 000 elukoha aadressi