Veebilehe kasutustingimused

SISSEJUHATUS

Kehtib alates: 21.05.2019

OÜ Kinnisvaraportaal (registrikood 10680295, aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti) (edaspidi „Kinnisvaraportaal”, „meie” või „me”) on Eesti äriühing, mis opereerib City24 veebilehte aadressil city24.ee ja selle alam-domeene, sealhulgas selle tarkvara, riistvara, andmebaase, liidestusi, seotud lehti, dokumentatsiooni, uuendusi ja muud ühendatud või liidetud komponente ja materjale (edaspidi “Lehekülg”).

Lehekülje kaudu pakub Klientidele välja virtuaalse koha kinnisvara müügi- ja muude kuulutuste tegemiseks ja teiste Leheküljel pakutavate teenuste kasutamiseks. Lehekülge kasutades nõustute Te käesolevate kasutustingimustega (edaspidi „Tingimused“). Lehekülje kasutajale on edaspidi viidatud kui „Klient“ „Teie“ või „Te“.

Lehekülge kasutades moodustavad käesolevad Tingimused Kliendi ja Kinnisvaraportaali vahelise õiguslikult siduva lepingu (edaspidi „Leping“). Tingimused kehtivad kõigi isikute ja Kinnisvaraportaali vahel Leheküljel olevate teenuste (sealhulgas, kuid mitte ainult asjade ja/või teenuste ostuks/ müügiks/ üürimiseks/ rentimiseks pakkumiste tegemine vastavalt Leheküljel toodud tingimustele) (edaspidi "Teenused") kasutamisel tekkivatele õigussuhetele.

Palume Teil käesolevad Tingimused hoolikalt läbi lugeda. Mistahes küsimuste korral seoses käesolevate Tingimustega või Teenustega, palun võtke meiega ühendust [email protected].

1. City24 Teenused ja Lehekülje kasutamine

1.1. Kinnisvaraportaal pakub Klientidele välja virtuaalse koha, s.o. Lehekülje, kus Kliendid võivad teha pakkumise kutseid ja pakkumisi asjade/teenuste ostuks- müügiks või üürimiseks ning kasutada muid Teenuseid.

1.2. Lehekülje ja seal pakutavate Teenuste täielikuks kasutamiseks (sh kuulutuste avaldamiseks) peab Klient omama kasutajakontot. Leheküljel registreerimata Klientidele võimaldatakse Lehekülje Teenuste kasutamist piiratud ulatuses.

1.3. Kinnisvaraportaal pakub Lehekülge või selle kaudu kättesaadavaks tehtud sisu, teenuseid, funktsioone „nagu on“ ja „nagu kättesaadav“ põhimõttel, mis tähendab, et Kinnisvaraportaal ei anna mistahes garantiisid Lehekülje alatise toimise ja töökorras oleku osas. Me ei garanteeri ega taga, et Lehekülg ühildub alati tarkvara ja/või riistvaraga, mida Klient kasutab või et Lehekülg on igal ajal vaba kõikidest vigadest, alati kättesaadav, puhas viirustest või häkkimistest või muudest turvariskidest.

1.4. Lehekülje kaudu avaldatud kuulutuste osas sõlmitavaid lepinguid, sealhulgas müügilepinguid ja üürilepinguid, sõlmivad Kliendid ilma Kinnisvaraportaali sekkumiseta ning Kliendid vastutavad ka selliste lepingute täitmise eest ja kõikide muude lepingu sõlmimisega seotud asjaolude eest.

1.5. Kinnisvaraportaal ei vastuta Lehekülje kaudu ostetavate/müüdavate/üüritavate asjade/teenuste kvaliteedi ja kvantiteedi eest.

1.6. Kliendid kasutavad Lehekülge täielikult omal vastutusel. Kinnisvaraportaal ei vastuta Klientide poolt Leheküljel tehtud pakkumiste, kommentaaride ja muu klientide poolt sisestatud info seaduslikkuse, tõepärasuse, kehtivuse ja headele tavadele vastamise eest ning muude Teenuste kasutamisest tulenevate Klientide kohustuste kohase täitmise eest.

1.7. Oleme pühendunud oma teenuste ja Lehekülje arendamisele ja parendamisele, eesmärgiga pakkuda oma klientidele parimat võimalikku teenust ja parimat teenuse kvaliteeti. Sellel põhjusel jätab Kinnisvaraportaal endale õiguse teha muudatusi Lehekülje kujunduses ja sisus lähtudes heade tavade ja mõistlikkuse põhimõttest.

2. Kliendi kohustused ja kinnitused

Klient kohustub:

2.1. Järgima Lehekülje kasutamisel käesolevaid Tingimusi;

2.2. Tasuma Teenuste eest vastavalt Hinnakirjale;

2.3. Tagama, et Lehekülje kasutamisel Kliendi poolt edastatud andmed, sealhulgas, kuid mitte ainult elektroonilised andmed (s.o. failid, programmid, elektronposti saadetised jne.) ja Kliendi kontaktandmed (nimi, telefoninumbrid, elektronposti aadressid jne), (edaspidi "Kliendi Informatsioon"):

2.3.1. ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või väärad;

2.3.2. ei sisalda pakkumisi keelatud või piiratud tsiviilkäibega asjade/teenuste ostuks/ müügiks/ üürimiseks/ rentimiseks;

2.3.3. ei riku kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi või teisi kolmandate isikute varalisi ja/või mittevaralisi õigusi, sealhulgas autoriõigusi;

2.3.4. ei ole vastuolus seaduste ja muude kohaldatavate õigusaktidega (sealhulgas, kuid mitte ainult tarbijakaitset, konkurentsi ja asjade/teenuste võõrandamist ja osutamist reguleerivate õigusaktidega);

2.3.5. ei ole vastuolus heade kommetega;

2.3.6. ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad kahjustavad või muul viisil häirivad Lehekülje normaalset kasutamist, mis võivad Lehekülje kasutamise tulemusena salvestuda Kliendi arvutisse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist või mis salvestatuna Kliendi poolt oma arvutisse võivad segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist;

2.3.7. ei sisalda maaklerite, sekretäride ega muude täiendavate kolmandate isikute kontaktandmeid objekti lisainfo väljas või mujal selleks mitte ette nähtud infoväljas;

2.3.8. Kinnisvarafirma kodulehekülje URL-i lisamine on lubatud ainult Kinnisvaraportaaliga lepingulistes suhetes olevatele klientidele, kusjuures URL ei tohi avaneda samasse aknasse.

2.3.9. Kinnisvarafirma ei tohi sisestada ühe ja sama objekti kohta aktiivseid korduvkuulutusi;

2.4. hoidma Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, välja arvatud juhul, kui Klient on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Teenuste kasutamisel;

2.5. koheselt elektronposti teel informeerima Kinnisvaraportaali kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Lehekülje kasutajaks registreerumisel esitatutega;

2.6. Koheselt elektronposti teel informeerima Kinnisvaraportaali Lehekülje kasutamiseks fikseeritud parooli ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse;

Kliendil on keelatud

2.7. Kasutada Lehekülge pettuseks või mis tahes muul ebaseaduslikul eesmärgil;

2.8. Keelitada teisi tegema mis tahes ebaseaduslikke tegusid või neis osalema;

2.9. Ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada laimata, teotada, halvustada, ähvardada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, religiooni, etnilise kuuluvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel;

2.10. Saata rämpsposti;

2.11. Kasutada Lehekülge ebasündsal või ebamoraalsel eesmärgil;

2.12. Üles laadida või edastada viiruseid või mis tahes muud tüüpi pahavara, mida kasutatakse või võidakse kasutada viisil, mis mõjutab Lehekülje funktsionaalsust või toimimist;

2.13. Edastada Lehekülje kaudu andmeid, fotosid, kuulutusi, kommentaare ega mis tahes muud sisu, mille edastamiseks ja avaldamiseks puudub Kliendil õigus;

2.14. Moodustada andmebaase või nimekirju Lehekülje klientidest, ükskõik millisel eesmärgil.

Klient kinnitab iga toimingu tegemisega Leheküljel, et on kas:

2.15. vähemalt 18- aastane Eesti Vabariigi seaduste kohaselt teovõimeline füüsiline isik; või

2.16. kohaselt registreeritud juriidiline isik, mille esindajal kõik volitused sellise juriidilise isiku eest ja nimel Lehekülje kasutamiseks, sellise juriidilise isiku nimel tegutsemiseks ning sellisele juriidilisele isikule kohustuste võtmiseks;

2.17. et on teadlik, et Lehekülje kaudu sõlmitavaid Lepinguid, sealhulgas müügilepinguid ja üürilepinguid, sõlmivad Kliendid ilma OÜ Kinnisvaraportaali sekkumiseta ning Kliendid ise vastutavad selliste lepingute täitmise eest;

2.18. et Tingimustega nõustumisel ei ole Kliendi ja Kinnisvaraportaali tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis Tingimustes selgesõnaliselt kirjas on;

2.19. et on teadlik ja nõustub täielikult asjaoluga, et Kinnisvaraportaalil on Tingimuste p.-s 3.6 fikseeritud juhtudel õigus edastada Kinnisvaraportaali poolt valitud usaldusväärsetele koostööpartneritele informatsiooni, mida Kinnisvaraportaal on Kliendilt Lehekülje kasutajaks registreerumisel ja Lehekülje kasutamise käigus küsinud ning mis koguneb Kliendi kohta muul viisil Lehekülje kasutamise teel.

3. Kinnisvaraportaali õigused ja kohustused

3.1. Kinnisvaraportaal kohustub kohaselt teavitama Klienti Tingimuste ja Hinnakirja muudatustest Leheküljel avaldatavate vastavate teadete kaudu.

3.2. Kinnisvaraportaal on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama Kliendi Lehekülje kasutamisõigust juhul, kui:

3.2.1. Klient rikub Tingimusi oluliselt või ei paranda mistahes rikkumist pärast Kinnisvaraportaali antud mõistlikku tähtaega;

3.2.2. Kliendi Tingimuste järgsed kinnitused on eksitavad ja/või väärad;

3.2.3. Klient on esitanud Lehekülje kasutajaks registreerumisel või Lehekülje kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne;

3.2.4. Kliendiga eraldi lepinguliste suhete puudumisel (v.a. käesolevate Tingimuste nõustumisega sõlmitud Leping) on sama füüsilise või juriidilise isiku poolt sisestatud rohkem kui 3 objekti aastas, registreerudes selleks rohkem kui 1 kord.

3.3. Kinnisvaraportaal on igal ajal õigustatud Lehekülje ja Teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ja Hinnakirja ühepoolselt muutma ning täiendama.

3.4. Kinnisvaraportaal on igal ajal õigustatud jälgima Leheküljel toimuvat tegevust sealhulgas, kuid mitte ainult jälgima Lehekülje kasutajate poolt tehtavaid ostu/müügi pakkumisi. Kinnisvaraportaal võib teha uurimusi kõigi väidetavate Tingimuste rikkumiste osas kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.

3.5. Kinnisvaraportaal on igal ajal õigustatud eemaldama Leheküljelt selle kasutajate poolt tehtud pakkumisi juhul, kui sellised pakkumised on vastuolus Tingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega. Samuti on Kinnisvaraportaal igal ajal õigustatud tegema Lehekülje parema kasutamise huvides Lehekülje piires andmete ümberpaigutusi Lehekülje kasutajate poolt sisestatud pakkumiste osas muutmata sealjuures selliste pakkumist sisu.

3.6. Informatsiooni, mida Kinnisvaraportaal on Kliendilt Lehekülje kasutajaks registreerumisel ja Lehekülje kasutamise käigus küsinud ja mis koguneb Kliendi kohta muul viisil Lehekülje kasutamise teel, kasutab Kinnisvaraportaal Teenuste edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks. Kinnisvaraportaal ei võõranda sellist informatsiooni kolmandatele isikutele ega anna seda muul viisil nende kasutusse. Vaatamata eeltoodule reserveerib Kinnisvaraportaal endale õiguse teha tulevikus koostööd tema poolt valitud usaldusväärsete kolmandate isikutega eesmärgiga laiendada, parendada ja muul viisil arendada Teenuseid ning sellise koostöö käigus võib osutuda vajalikuks andmete vahetuse sellise usaldusväärse partneriga.

3.7. Leheküljele sisu (sh autoriõigusega kaitstud teoseid, nagu pilte, trükiseid jm) edastades annab Klient Kinnisvaraportaalile tasuta lihtlitsentsi sisu kasutamiseks (sh reprodutseerimiseks ja levitamiseks) ja sisu osas kehtivate autori varaliste õiguste teostamiseks kogu autoriõiguse kehtivuse aja jooksul. Kinnisvaraportaalil on õigus Kliendi poolt edastatud sisu igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, sh reprodutseerida, levitada, tõlkida, toimetada, kohandada, parandada, modifitseerida, lisada neid teistele teostele, kogumikesse või andmebaasidesse ja edastada avalikkusele (sh sotsiaalmeediakanalites nagu Facebook, Instagram, Twitter ja teised sarnased veebilehed), nii Tingimuste kehtimise ajal kui pärast Tingimuste kehtimise lõppu ja pärast Kinnisvaraportaali teenuste kasutamise lõpetamist. Pärast Kliendi postitatud sisu Leheküljelt kustutamist või pärast Kinnisvaraportaali teenuste kasutamise lõpetamist ei ole Kinnisvaraportaal kohustustatud kustutama ega eemaldama Kliendi postitatud sisu nimetatud meediakanalitest ja teistelt sarnastelt lehekülgedelt. Klient kinnitab, et tema poolt Leheküljele postitatud sisu ei riku ühegi kolmanda isiku õigusi ja Kliendil on kõik vajalikud õigused, sealhulgas, kuid mitte ainult intellektuaalse omandi õigused ja vajalikud litsentsid, postitava sisu Leheküljele postitamiseks ja Kinnisvaraportaalile õiguse andmiseks sisu edasiseks kasutamiseks nagu käesolevas kirjeldatud.

3.8. Tingimustega nõustumisel annab Klient Kinnisvaraportaalile mh õiguse avaldada Kliendi kinnisvaraobjekti müügi- või üürikuulutusi ka Kinnisvaraportaali koostööpartnerite teenustega seotud platvormidel, eesmärgiga edendada kuulutuses esitatud objekti müüki või üürimist ja soodustada täiendavate pakkumiste saamist.

4. Tasu

4.1. Teenuste kasutamisele võib kohalduda teenustasu (edaspidi: „Tasu“) nagu sätestatud meie hinnakirjas (edaspidi: „Hinnakiri“), kättesaadav lehekülje jaluses sektsioonis „Hinnakiri“.

4.2. Kui Teiepoolsele Teenuste kasutamisele kohaldub Tasu, saadame me Teile Teenuste kasutamise eest arve kord kuus Teie poolt teavitatud e-posti aadressile. Tasu kuulub maksmisele pangaülekandega Kinnisvaraportaali pangakontole nagu arvel näidatud, 7 päeva jooksul alates arve kuupäevast.

4.3. Mistahes maksetega hilinemise korral kohustute tasuma viivitusintressi 0,05 % viivitatud summalt iga tasumisega viivitatud päeva kohta.

4.4. Kinnisvaraportaal jätab endale õiguse mistahes objektiivsetel põhjustel, nagu näiteks muutused tasudes, mida maksame oma koostööpartneritele, maksudes, kontorikuludes, tööjõukuludes, mistahes hooldus- ja haldamiskulud, jne, teha muudatusi Tasudes.

5. Õiguste rikkumisest teavitamine

5.1. Kinnisvaraportaal austab kõikide isikute õigusi, sealhulgas intellektuaalse omandi õigusi ja eeldab, et seda teevad ka kõik teised Lehekülje kasutajad. Sellest tulenevalt teeme pingutusi eesmärgiga, et Lehekülje kaudu avaldatud mis tahes sisu ei rikuks ühegi kolmanda isiku õigusi, sealhulgas intellektuaalse omandi õigusi.

5.2. Kinnisvaraportaal võtab endale kohustuse kustutada avaldatud sisu, mis rikub kellegi õigusi, sealhulgas intellektuaalse omandi õigusi, mõistliku aja jooksul alates rikkumisjuhtumist teada saamisest.

5.3. Kui Teile saab Lehekülge kasutades teatavaks, et mis tahes Leheküljel avaldatud sisu rikub Teie või mõne kolmanda isiku õigusi, sealhulgas intellektuaalse omandi õigusi, palume rikkumisjuhtumist teavitada e-posti teel [email protected]

6. Vastutus

6.1. Klient nõustub, et kasutab Lehekülge täielikult oma vastutusel ning vabastab Kinnisvaraportaali mistahes vastutusest, mis seondub Lehekülje kasutamisega või Leheküljel avaldatud teabe võimaliku ebatäpsuse, eksitavuse, ebakohasuse või mis tahes muu asjaoluga. Klient mõistab, et Kinnisvaraportaal ei vastuta mh järgmiste asjaolude eest:

6.1.1. Leheküljel avaldatud mistahes informatsiooni õigsuse, täpsuse, täielikkuse, aktuaalsuse, kehtivuse ja seaduslikkuse eest. Seejuures ei vastuta Kinnisvaraportaal Lehekülje kaudu ostetavate, müüdavate või üüritavate objektide kvaliteedi ega kvantiteedi eest.

6.1.2. Leheküljel või seal pakutava teenuse mis tahes katkestus, seiskumine, peatumine või muu kättesaamatus;

6.1.3. Kliendi poolt Leheküljel avaldatud kuulutuse sisu või selle kaudu kättesaadavaks tehtud veebilehekülgede sisu eest;

6.1.4. Mis tahes programmivead, viirused, Trooja hobused jms, mida keegi võib Leheküljel või seal pakutavale teenusele või nende kaudu edastada;

6.1.5. Mis tahes sisu või andmete kustutamine või võimatus sisu või andmeid salvestada;

6.1.6. Kasutaja käitumise eest Leheküljel;

6.1.7. Lehekülje poole pöördumiseks kasutatavate tehniliste vahendite ühildamatus.

6.2. Kinnisvaraportaal ei vastuta ühegi rikkumise eest, mille Klient on kolmandate isikute suhtes toime pannud, sh intellektuaalomandiõiguste rikkumise eest.

6.3. Klient nõustub hüvitama Kinnisvaraportaalile kõik kulud, kahju, nõuded ja kulutused (sh õigusabikulud), mis tulenevad otseselt või kaudselt Kliendi poolt toime pandud Tingimuste või mis tahes kohaldatava õigusakti sätete rikkumisest.

6.4. Klient kinnitab ja nõustub, et Kinnisvaraportaal ei vastuta Leheküljel oleva kolmandate osapoolte sisu, linkide või materjalide eest ja selle täpsuse või tõele vastavuse eest. Kolmandate isikute sisu kasutamine ja selle õigsusele ja täpsusele tuginemine toimub Kliendi oma vastutusel.

7. Muud sätted

7.1. Lisaks Tingimustele reguleerivad Kliendi ja Kinnisvaraportaali vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, Lehekülje hinnakiri vastava Teenuse kasutamise hetkel (näiteks asja/teenuse müügiks panemise hetkel) kehtiv Hinnakiri ja väljakujunenud head tavad ja Eesti Kinnisvarafirmade Liidu ja Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja Heade Tavade Koodeks.

7.2. Muudatustest ja täiendustest Tingimustes ning Hinnakirjas teatatakse Kliendile Leheküljel asuvate vastavate teadete kaudu vähemalt 30 päeva ette. Hinnakirja ja/või Tingimuste muutmise või täiendamisega mitte nõustumisel on Kliendil õigus tema õigussuhe Kinnisvaraportaaliga enne muudatuste või täienduste jõustumist ühepoolselt üles öelda täites eelnevalt kõik oma õigussuhtest Kinnisvaraportaaliga tulenevad kohustused.

7.3. Kui mõni Tingimuste säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu õigusnormidega, ei tähenda see teiste sätete kehtetust.

7.4. Tingimuste tõlgendamisel ei kohaldata analoogiat ehk Tingimustele ei kohaldata muid õigussuhteid reguleerivate õigusaktide sätteid (sealhulgas, kuid mitte ainult ostu- müüki, vahetust, hanget, käsundit, komisjoni, ühist tegutsemist reguleerivate õigusaktide sätteid).

7.5. Lehekülje kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kliendi ja Kinnisvaraportaali vahel rakendatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

7.6. Lehekülje kasutamisest tulenevad Kliendi ja Kinnisvaraportaal vahelised vaidlused antakse lahendada Harju Maakohtusse.