Algatati Tallinnas Haabersti linnaosas asuva ratsaspordibaasi maa-ala detailplaneering

Tallinna linnavalitsus algatas Haabersti linnaosas asuva 13,54 ha suuruse maa-ala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Paldiski mnt 135, 135a ja 135b kinnistute detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on luua võimalus alale ratsaspordikeskuse hoone ja väljakute rajamiseks ning lisaks kümmekonna 3-6-korruselise äri- või eluhoone ehitamiseks.

Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Tallinna üldplaneeringu kohane ühiskondlike ja puhkeehitiste ala osaliselt korruselamute alaks. Ühtlasi algatatakse Paldiski mnt 135, 135a ja 135b kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, sest detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus nagu ratsabaasi ning äri- ja eluhoonete rajamine metsaga kaetud alale omab eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Paldiski mnt 135, 135a ja 135b kinnistute maa-ala detailplaneeringu algatamist ratsabaasi ja seda teenindava ja toetava hoonestuse rajamiseks ning linnaruumi korrastamiseks taotles OÜ Ratsasport. Alale planeeritakse ka kergliiklustee, mis avab piirkonna jalakäijatele ning hobustele, sidudes selle piirkonna kergliiklusteede võrgustikuga. Põhiosa planeeringualast moodustab Paldiski mnt 135 kinnistu, millel asub Tallinna Ratsaspordibaas.

Tallinna üldplaneeringu kohaselt on maa-ala juhtotstarbeks määratud ühiskondlike ja puhkeehitiste ala – Ratsabaasi piirkond. Planeeringu algatamisettepaneku kohaselt taotletakse Tallinna üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe muutmist, kuna ühiskondlike ja puhkeehitiste ala soovitakse osaliselt muuta korruselamute alaks.

Üldplaneeringut muudetakse Tuuleveski tänava äärsel alal, kuhu kavandatavad äripindadega korterelamud loovad sujuva ülemineku Ratsabaasi alalt väikeelamute alale. Haabersti linnaosa üldplaneeringu kohaselt on maa-ala juhtotstarve segahoonestusala, seega vastab detailplaneeringu algatamisettepanek koostatavale Haabersti linnaosa üldplaneeringule.

Detailplaneeringu algatamisettepanekule lisatud planeeringu eskiislahenduse ja illustreeriva materjali on koostanud Linnaruumi OÜ. Haabersti Linnaosa Valitsus korraldab peale algatamist detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse väljapaneku ning avaliku arutelu.

Detailplaneeringule, mille alusel kavandatakse olulise keskkonnamõjuga tegevusi, tuleb läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine ning sellistel juhtudel peab detailplaneeringu koostamisel arvesse võtma keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemusi.

Planeeringuala paikneb Paldiski mnt, Tallinna Loomaaia ja Tuuleveski tänava vahelisel alal ning planeeringualal asub Tallinna Ratsaspordibaas. Alal kasvab kõrghaljastust ning valdav osa sellest paikneb äärealadel. Enamuse kõrghaljastusest moodustab ala põhjaossa, kirdenurka ja idakülge jääv peamiselt istutatud metsaala, kus domineerivateks liikideks on soo-, aru- ja kuldkask ning sanglepp. Puistud on nii visuaalseks kui ka müra vähendavaks barjääriks Paldiski mnt ja lõunapoolsete alade, sh Tuuleveski tn äärde jäävate elamute vahel. Enamus planeeringu ala haljastusest on hinnatud väärtuslikuks. Haljastuslikult väärtuslikuks hinnati enamus metsaosiseid ja puistuid, hästi hooldatud haljastus ratsaspordibaasi hoonete ümber ning loomaaia piirde ja Tuuleveski tn äärde jäävad ilusamad puud ja puudegrupid. Planeeringualal on hinnatud ka eriti väärtuslikke puid. Keskkonnaregistri andmetel asub alal III kategooria kaitsealuse linnuliigi elupaik. Detailplaneeringu alal kasvavad puistud omavad seega nii kaitsehaljastuslikku kui ka ökoloogilist väärtust ning on seetõttu linnaruumis väga olulise väärtusega.

Notarid saavad tulevikus õiguse teha kandeid abieluvara kohta

03.06.2015

alt

Kristiine Keskuse kasum kasvas 400 000 euro võrra 16 miljonini

03.06.2015

Kõige populaarsemad

1

Millised on üleandmise-vastuvõtmise akti olulised aspektid kinnisvara ostul, müügil ning üürimisel?

2

Pärnu maantee ääres algas uue viiekordse kortermaja ehitus

3

Tallinna ehitusprojektide menetluste arv lööb rekordeid

4

Kaarsilla Kinnisvara ehitab Kandi arendusse kolmanda hoone

5

Materjalide kallinemine hoiab ehitushinnad tõusukursil

6

Arco Vara maksab dividendi 6 senti aktsia kohta

Toimetaja valik

alt

Mida jälgida vana (maa)maja renoveerimisel?

alt

Buumi pole, aga olukord on siiski uskumatu

alt

Kus on kinnisvaramull?