Tallinna Haabersti linnaosa üldplaneering sai kehtestamisküpseks

Tallinna linnavalitsus esitab linnavolikogule kehtestamiseks Haabersti linnaosa üldplaneeringu.

Foto: Scanpix

Haabersti linnaosa üldplaneering täpsustab ja osaliselt muudab Tallinna üldplaneeringut, linnaosa üldplaneeringu elluviimine tagab linnaosa ruumilise arengu eesmärkide saavutamise, milleks on linnaosa säilitamine hinnatud elamispiirkonna ja puhkealana, tasakaalustatud teenindusvõrgu ja vajadustekohase sotsiaalse infrastruktuuri objektide rajamine, optimaalse transpordisüsteemi, tänavavõrgu ning keskkonnanõuetele vastava tehnilise taristu väljaarendamine ning muinsus- ja looduskaitseobjektide ning avalike puhkealade ja haljastute säilimine.

Üldplaneering tagab linnaosa arengu valdavalt väikese tihedusega elamupiirkonna ja ülelinnalise tähtsusega puhkepiirkonnana ning tagab Tallinna loomaaia, Eesti Vabaõhumuuseumi, Harku järve, Kakumäe supelranna ja Õismäe raba säilimise ja arendamise ülelinnaliste üldkasutatavate puhkealadena, samuti kohalike rohealade ja mänguväljakute olemasolu igas asumis.

Haabersti üldplaneering määrab kindlaks ka uute magistraaltänavate, suurte arengualade perspektiivsete kõrvaltänavate, kergliiklusteede jm tehnilise infrastruktuuri asukohad ning võimaldab arendada uusi mitmekesiseid elamupiirkondi eelkõige Pikaliiva, Astangu, Mäeküla ja Mustjõe asumis. Samuti reserveerib üldplaneering uutes arenduspiirkondades vajalike lasteasutuste asukohad, aitab tagada kaubandus- ja teenindusvõrgu kättesaadavuse ning tugevdab linnaosa väiksemaid tõmbekeskusi. Üldplaneering aitab ka Väike-Õismäe väljakujunenud linnaehitusliku struktuuri ja hoonete tervikilme säilimise tagada, määrates alale hoonestustingimused ja hoonete renoveerimise tingimused.

Haabersti linnaosa üldplaneeringu põhieesmärk on täpsustada ja ajakohastada Tallinna üldplaneeringut, arvestades viimaste aastate muutusi ja arengusuundumusi linnaehitust ja maakasutust mõjutavates valdkondades ning üldisi ja avalikke huve.

Haabersti linnaosa üldplaneering on koostatud Tallinna üldplaneeringu täpsustamiseks ja ajakohastamiseks linnaosa territooriumi ulatuses. Samuti on üldplaneeringu koostamisel arvestatud avalikke huve ja linna strateegilistes arengudokumentides sõnastatud üldisi arengueesmärke.

Linnaosale üldplaneeringu koostamine on põhjendatud vajadusega käsitleda Haabersti linnaosa edasist arengut ühtses terviklikus dokumendis ning üksikasjalikumalt ja täpsemas mõõtkavas, kui seda on tehtud Tallinna üldplaneeringus.

Üldplaneeringuga on määratud kindlaks suuremad arengupiirkonnad Pikaliiva, Mustjõe, Astangu ja Mäeküla asumis, sealset arendustegevust on kavandatud suunata nii, et oleks välistatud uute monofunktsionaalsete alade tekkimine. Eespool nimetatud arengualade täielik valmisehitamine eeldab Haabersti mitmetasandilise liiklussõlme valmimist ning Paldiski mnt ja Rannamõisa tee rekonstrueerimist. Samuti tuleb märkimisväärselt parandada ühissõidukiliiklust ning „Pargi ja reisi” süsteemi rakendamist. Arengualadel tuleb detailplaneeringute koostamisel tagada toimiv rohevõrgustiku sidusus ümbritsevate rohestruktuuridega.

Väike-Õismäe on terviklikult valmis ehitatud ja hästi toimiv elurajoon. Et sealne elukeskkond säiliks, on üldplaneeringus määratud siseringiga ümbritsetud alale rangemad hoonestustingimused, alale ei lubata olemasolevate elamute vahele hooneid juurde ehitada ning kindlaks on määratud lisatingimused Väike-Õismäe hoonete tervikilme säilitamiseks.

Uute linnaosa keskusalade kindlaksmääramine tasakaalustab Tallinna arengut, vähendades kesklinna koormust, kuhu on koondunud enamik vaba aja veetmise ja teenindusfunktsioonist.

Üldplaneeringu kohaselt tuleb olemasolevad haljasalad korrastada, kujundada uusi rohealasid ning siduda need teiste puhkealade ja rohekoridoridega ühtseks puhkealade võrgustikuks. Ühtlasi kujundatakse üldplaneeringuga tänavavõrgu, kergliiklusteede, parkimise ja ühistranspordi planeerimise üldised põhimõtted ning luuakse liiklejatele hea ühendus elu- ja töökohtade, spordi- ja puhkealade ning piirkonna tõmbekeskuste vahel. Seda tehakse nii Haabersti linnaosa sees kui ka Haabersti linnaosa ning sellega piirnevate linnaosade ja valdade vahel.

Haabersti linnaosa üldplaneering algatati Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 otsusega, üldplaneeringu lähteülesanne kinnitati Tallinna Linnavalitsuse 14. juuni 2006 korraldusega ning üldplaneering võeti vastu Tallinna Linnavolikogu 10. märtsi 2011 otsusega. Seejärel oli üldplaneering kaks korda avalikul väljapanekul ja arutelul, kuna esimese avaliku väljapaneku ja arutelu tulemuste alusel tehtud parandused ja täiendused muutsid planeeringulahendust olulisel määral. Harju maavanem andis Haabersti üldplaneeringule oma heakskiidu 27. oktoobri 2016.

Rahandusministeerium hakkab ette valmistama riigimajade loomist

01.03.2017

alt
alt

Keilasse kerkivad moodsad ridaelamud

02.03.2017

Sarnased uudised

alt

Tallinn ja Viru Keskus plaanivad Viru hotelli esist ala arendada

alt

Lasnamäele ennustatakse Manhattanilikku tulevikku

alt

Rakvere rajab 103 000 euro eest ostetud krundile avaliku väljaku

alt

Viljandi linnakeskus uuendatakse 3,2 miljoni euroga 2020. aastaks

alt

Tartu Ülikooli Delta keskus sai nurgakivi

alt

Galerii: Valmimas on Valga uus keskväljak

alt

Tartu linna idapoolne ümbersõidutee on valmis

alt

Tammsaare park valmib septembris

alt

Tallinn kehtestab Haabersti Nurmenuku ala keskuse detailplaneeringu

Kõige populaarsemad

1

Klõps! Üllatavalt hubane kahetoaline terrassiga maja Nõmmel

2

Klõps! Karu on teki all

3

Maksuekspert: Airbnb maksude tasumata jätmine on suur ja kallis risk

4

Eesti Meedia uue maja kõrgus käes

5

Mida teha, kui korteriomanik ei tule ühistu koosolekule?

6

Kristiine Keskus avab toidutänava ja muudab välisilme tundmatuseni

Toimetaja valik

alt

5 soovitust kinnisvara hinna üle kauplemiseks

alt

Maksuekspert: Airbnb maksude tasumata jätmine on suur ja kallis risk

alt

MTA ja Airbnb sõlmisid üürileandjaid puudutava kokkuleppe