ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

Käesolevad Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtted (edaspidi Põhimõtted) selgitavad, kuidas Baltic Classifieds Group OÜ (registrikood 14608656, aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti) ja tema gruppi kuuluvad ettevõtted (edaspidi Baltic Classifieds Group) töötlevad oma Teenuste pakkumise ja osutamise käigus Isikuandmeid. Kui Te kasutate või olete kasutanud Baltic Classifieds Group’i Teenuseid, Veebilehti või osalenud Baltic Classifieds Group’i poolt läbiviidavates kampaaniates, loosides või muul viisil edastanud oma Isikuandmeid Baltic Classifieds Group’ile, puudutavad käesolevad Põhimõtted otseselt Teid. Seetõttu julgustame Teid põhjalikult käesolevate Põhimõtetega tutvuma. Kui Te ei nõustu Baltic Classifieds Group’i Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtetega, ei ole Veebileht ega Teenused mõeldud Teile ning Te peate hoiduma Veebilehtede külastamisest ning Teenuste kasutamisest.

1. Põhimõtetes kasutatavad mõisted

1.1. Baltic Classifieds Group OÜ – Baltic Classifieds Group OÜ (registrikood 14608656, aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti), kes töötleb Kasutaja Isikuandmeid GDPR-i mõttes vastutava töötlejana vastavalt käesolevatele Põhimõtetele;

1.2. Baltic Classifieds Group – Kinnisvaraportaal AS (City24.ee), Allepal OÜ (Osta.ee, KV.ee) ja SIA City24.lv;

1.3. GDPR – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (General Data Protection Regulation);

1.4. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta;

1.5. Kasutaja – füüsiline isik, kes külastab Veebilehte; loob Veebilehel konto või kasutab Teenuseid;

1.6. Leping – Baltic Classifieds Group’i ja Kasutaja vahel sõlmitav kokkuleppe, mille alusel saab Kasutaja ligipääsuõiguse Veebilehel avaldatavale tasulisele sisule ja/või lisab kuulutuse ning maksab selle eest Baltic Classifieds Group’ile tasu, kui selles on kokku lepitud;

1.7. Teenus – kõik teenused ja funktsionaalsused, mis on Kasutajale Baltic Classifieds Group’i poolt kättesaadavaks tehtud, nt Baltic Classifieds Group’ile kuuluvate ettevõtete ja/või koostööpartnerite toodete, teenuste ja soodustuste kohta teadete edastamine, tarbijamängude, kampaaniate ja/või loosimiste korraldamine;

1.8. Töötlemine – igasugune Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, sh kogumine ja edastamine;

1.9. Veebileht – City24.ee, City24.lv, KV.ee, Osta.ee ja nende alamdomeenid ning Baltic Classifieds Group’i hallatavad mobiilirakendused.

2. Isikuandmed ja nende kogumise viisid

2.1 Baltic Classifieds Group kogub Isikuandmeid Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ja muul moel Kasutaja poolt Veebilehe kasutamisel järgmiselt:

2.1.1 Kasutaja edastab ise Baltic Classifieds Group’ile oma Isikuandmeid (näiteks sisestab oma nime, kontaktandmed, kasutajanime, parooli, kasutab erinevaid Veebilehe funktsioone ja Teenuseid);

2.1.2 Baltic Classifieds Group kogub ise andmeid Kasutaja käitumise ja tegevuse kohta Teenuste ja Veebilehe kasutamisel (andmed vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele, mis on kättesaadav: https://www.city24.ee/et/sub+pages/cookies

2.1.3 Baltic Classifieds Group saab Kasutaja isikusamasuse ja/või maksekorralduse õnnestumise kohta kinnituse kolmandalt isikult, kes pakub vastavat teenust. Näiteks on kasutajal võimalik end identifitseerida ID-kaardi, Mobiil-ID, pangalingi, Facebook’i konto või Google+ konto kaudu ning teha Lepingujärgseid makseid pangalingi teenuse kaudu. Baltic Classifieds Groupei ei näe Kasutaja PIN 1 ega PIN 2 koode ega salvesta neid. ID-kaardi ja Mobiil-ID kaudu autentimisel ning tahteavalduste või kinnituste allkirjastamisel on Kasutaja kohustatud järgima vastavate arendajate ja Baltic Classifieds Group’i poolt kehtestatud turvanõudeid ning soovitusi. Selleks soovitame tutvuda lisainformatsiooniga aadressidel https://mobiil.id.ee ja https://www.id.ee;

2.2 Baltic Classifieds Group Töötleb järgnevaid Isikuandmeid:

2.2.1 identifitseerimisandmed (ees- ja perekonnanimi)

2.2.2 kontaktandmed (telefon, e-posti aadress)

2.2.3 Lepinguliste maksete puhul pangaandmed (Kasutaja pangakonto, panga nimi)

2.2.4 IP aadresside ja Küpsiste (ingl. Cookie) andmed

3. Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

3.1 Baltic Classifieds Group Töötleb Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

3.1.1 Kasutajaga sõlmitava või sõlmitud Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, nt

- Lepingu sõlminud Kasutaja abistamiseks ja nõustamiseks, kui Kasutaja on esitanud Baltic Classifieds Group’ile vastava päringu;

- Lepingu sõlminud Kasutajale arvete või muude oluliste Teenust puudutavate teadete edastamiseks;

- Lepingu sõlminud Kasutajale Lepinguliste Teenuste osutamiseks ja kaupade tarnimiseks, sh ligipääsu võimaldamiseks Veebilehe sisule.

3.1.2 Kasutaja antud nõusoleku alusel, nt

- Baltic Classifieds Group’i hinnangul Kasutajale huvipakkuva reklaami kuvamine, kui Kasutaja on nõustunud vastavate küpsiste paigaldamisega tema veebilehitsejasse;

- Baltic Classifieds Group’i ning Baltic Classifieds Group’I öpartnerite kaupade, teenuste ja soodustuste kohta teavituste saatmine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku;

- Kasutajale uudiskirja saatmine, kui Kasutaja on sellel eesmärgil Baltic Classifieds Group’ile edastanud oma e-posti aadressi;

- Baltic Classifieds Group’I poolt korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku.

3.1.3 Kinnisvaraportaali õigustatud huvi alusel, nt

- Kasutajaga ühenduse võtmiseks otseturunduslikel eesmärkidel, kui Kliendiga varem sõlmitud Lepingu alusel või talle osutatud Teenuse alusel on võimalik eeldada, et Kasutaja on vastavast pakkumusest huvitatud ning Kasutaja ei ole väljendanud rahulolematust või esitanud vastuväiteid selliste teadete saamiseks;

- Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas Lepingu või õigusaktide rikkumiste tuvastamiseks Kasutaja poolt ja selle tõendamiseks (näiteks Kasutaja vastu nõuete esitamiseks). Sellisel juhul on Töötlemise õiguslikuks aluseks Baltic Classifieds Group’i õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut või õigusakte rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Baltic Classifieds Group’i õigustatud huvi üles;

- Veebilehe külastatavuse, Teenuste kasutamise statistika ja muu mitte-personaliseeritud tehnilise informatsiooni kogumiseks Veebilehe kasutamise kohta eesmärgiga täiendada Veebilehte ja Teenuseid.

3.1.4 Baltic Classifieds Group’i seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, nt

- seadusest tulenev kohustus säilitada raamatupidamisdokumente;

- seadusest tulenev kohustus edastada pädevatele asutustele vastavate seaduslike taotluste alusel Kasutajate isikuandmeid;

- Baltic Classifieds Group’i seadusest tulenev kohustus vastata Kasutaja esitatud päringule või korraldusele.

3.2 Kasutaja Isikuandmeid võidakse töödelda ka juhul, kui see on konkreetsel juhul vajalik Baltic Classifieds Group’i või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Kasutaja huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, samuti juhul, kui see on vajalik Kasutaja või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.

3.3 Kui Isikuandmete Töötlemine põhineb Baltic Classifieds Group’i õigustatud huvil, on Kasutajal õigus esitada igal ajal sellele vastuväiteid.

4. Isikuandmete edastamine teenusepakkujatele (volitatud töötlejatele)

4.1 Baltic Classifieds Group kasutab Kasutaja Isikuandmete Töötlemisel teenusepakkujaid (GDPR-i mõttes volitatud töötlejaid). Baltic Classifieds Group on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses, sõlminud nendega andmetöötluslepingud ning vastutab nende tegevuse eest.

4.2 Baltic Classifieds Group kasutab järgnevatesse kategooriatesse kuuluvaid Volitatud Töötlejaid: Baltic Classifieds Group’ile teenust pakkuvad ettevõtted, serveri- ja pilveteenuse pakkujad, Baltic Classifieds Group’i korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimiseks kasutatavate platvormide pakkujad.

4.3 Kasutajatel on õigus nõuda Baltic Classifieds Group’i detailsemaid andmeid volitatud töötlejate kohta võttes ühendust aadressil [email protected].

5. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

5.1 Baltic Classifieds Groupl edastab Kasutaja Isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui Baltic Classifieds Group on selleks seadusest tulenevalt kohustatud, kui see on vajalik Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmiseks, kui Baltic Classifieds Group’il on selleks õigustatud huvi või kui Kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku.

5.2 Baltic Classifieds Group edastab Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

5.2.1 Postiteenuse osutajale tellimuste ja reklaammaterjalide kohaletoimetamiseks. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmine, Baltic Classifieds Groupi õigustatud huvi või Kasutaja nõusolek;

5.2.2 Baltic Classifieds Group’i kuuluvatele ühingutele võimaldamaks pakkuda kliendile Baltic Classifieds Group’i kuuluvate ettevõtete soodustusi. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Baltic Classifieds Group’i õigustatud huvi teenuse pakkumiseks;

5.2.3 järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Baltic Classifieds Group’i seadusjärgse kohustuse täitmine;

5.2.4 audiitoritele, õigus- ja muudele nõustajatele, kui see on vajalik nende kohustuste täitmiseks Baltic Classifieds Groupi ees ja tingimusel, et nad hoiavad vastavaid andmeid konfidentsiaalsena. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Baltic Classifieds Group’i seadusjärgse kohustuse täitmine (nt audiitorite puhul) või Baltic Classifieds Group’i õigustatud huvi oma õigusi kaitsta;

5.2.5 võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule, kui Kasutajal on tekkinud Baltic Classifieds Group’i ees võlgnevused. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Baltic Classifieds Group’i õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või muul viisil Baltic Classifieds Group’i õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Baltic Classifieds Group’i õigustatud huvi üles.

6. Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse

6.1 Baltic Classifieds Group edastab isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (riigid, mis ei kuulu Euroopa Majanduspiirkonna riikide hulka) ainult juhul, kui Baltic Classifieds Group’il on selleks seadusest tulenev alus, eelkõige, kui adressaatriik pakub Euroopa Komisjoni vastava otsuse kohaselt isikandmetele piisavat kaitset. Juhul, kui adressaatriik ei kuulu piisavat kaitset pakkuvate kolmandate riikide hulka, edastab Baltic Classifieds Group sinna Isikuandmeid ainult asjakohase kaitsemeetme kohaldamise korral, nagu nõuab kohalduvad Euroopa Liidu ning Eesti õigusaktid.

7. Isikuandmete säilitamine

7.1 Baltic Classifieds Group säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Baltic Classifieds Group’i õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.

7.2 Sõltuvalt isikuandmete liigist, säilitab Baltic Classifieds Group Isikuandmeid järgmiselt:

7.2.1 Raamatupidamise dokumendid: 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust, tulenevalt seaduse nõudest;

7.2.2 Lepinguga seotud Isikuandmeid: 10 aastat alates Lepingu lõppemisest, tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise puhul;

7.2.3 Küpsiste andmed: vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele.

8. Turvalisus

8.1 Baltic Classifieds Groupvõtab vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

8.2 Veebilehel konto loonud Kasutaja kohustub hoidma Veebilehele sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a. juhul, kui ta on volitanud kolmandat isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli Teenuste kasutamiseks.

8.3 Veebilehel konto loonud Kasutaja peab koheselt Baltic Classifieds Group’i teavitama, kui tema kasutajatunnus või parool on kadunud või sattunud kolmandate isikute valdusesse, et Baltic Classifieds Group saaks võtta tarvitusele vastavad meetmed Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

8.4 Baltic Classifieds Group ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda tegevusest.

9. Kasutaja õigused ja kohustused

9.1 Asjakohaste õigusaktidega (eelkõige GDPR-iga) reguleeritud ulatuses on Kasutajal õigus teostada Baltic Classifieds Group’i poolt Töödeldavate Isikuandmete suhtes järgnevaid õigusi:

9.1.1 taotleda juurdepääsu enda Isikuandmetele;

9.1.2 nõuda Isikuandmete parandamist;

9.1.3 nõuda Isikuandmete kustutamist;

9.1.4 nõuda Isikuandmete Töötlemisele vastuväiteid, eriti juhul, kui Baltic Classifieds Group Töötleb neid õigustatud huvi alusel;

9.1.5 nõuda Isikuandmete ülekandmist;

9.2 Oma õiguste teostamiseks peab Kasutaja kontakteeruma Baltic Classifieds Group’iga Põhimõtete punktis 12 toodud kontaktandmetel. Veebilehel konto loonud Kasutaja saab teatud õigusi teostada ka oma kasutajakonto kaudu.

9.3 Baltic Classifieds Group’il on õigus nõuda Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.

9.4 Baltic Classifieds Group vastab Kasutaja taotlusele 1 kuu jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on Baltic Classifieds Group Kasutaja taotluse lahendamiseks rakendanud. Kui taotlus on keeruline või mahukas, võib Baltic Classifieds Group vastamise tähtaega 2 kuu võrra pikendada. Kui Baltic Classifieds Group ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse.

9.5 Kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib Baltic Classifieds Group kas:

9.5.1 küsida mõistlikku tasu; või

9.5.2 keelduda taotletud meetmete võtmisest.

9.6 Kasutaja võib nõuda Isikuandmete kustutamist ainult siis, kui esineb üks järgnevatest alustest:

9.6.1 Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;

9.6.2 Kasutaja võtab tagasi Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus Isikuandmete Töötlemiseks;

9.6.3 Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis põhineb Baltic Classifieds Group’i õigustatud huvil ja Töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;

9.6.4 Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemisele otseturunduse eesmärgil;

9.6.5 Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;

9.6.6 Isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita Kinnisvaraportaali seadusest tulenevat kohustust;

9.6.7 tegemist on alla 13-aastase lapse Isikuandmetega, mida töödeldakse nõusoleku alusel.

9.7 Kui Kasutaja nõuab Isikuandmete kustutamist, peab ta oma vastavas taotluses põhjendama, millise Põhimõtete punktis 9.6 nimetatud alusel ta seda nõuab. Baltic Classifieds Group ei ole kohustatud Isikuandmeid kustutama, kui selleks puudub alus või kui Isikuandmete Töötlemine on vajalik järgmistel põhjustel:

9.7.1 sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks;

9.7.2 selleks, et täita Baltic Classifieds Group’i seadusest tulenevat kohustust;

9.7.3 selleks, et koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid;

9.7.4 Baltic Classifieds Group’il on muu seadusest tulenev alus Isikuandmete töötlemiseks.

9.8 Kui Kasutaja Isikuandmete Töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud Töötlemise seaduslikkust.

9.9 Kui Kasutaja Isikuandmetega seoses peaks toimuma rikkumine ning see kujutab Baltic Classifieds Group’i hinnangul endast tõenäoliselt suurt ohtu Kasutaja õigustele ja vabadustele, teavitab Baltic Classifieds Group sellest Kasutajat põhjendamatu viivituseta Kasutaja poolt Baltic Classifieds Group’ile esitatud kontaktandmetel või kui see ei ole võimalik, siis avalikult.

9.10 Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada Baltic Classifieds Group’i oma Isikuandmete muutumisest.

9.11 Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on Kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

10. Profileerimine turunduslikel eesmärkidel

10.1 Baltic Classifieds Group teostab Kasutajate suhtes profileerimist turunduslikel eesmärkidel Kasutajate veebilehitsejatesse Baltic Classifieds Group’i või mõne kolmanda isiku poolt paigaldatud tekstifailide ehk küpsiste (ingl.k. cookies) abil. Profileerimine on andmetöötlus, mille eesmärgiks on teha ennustusi Kasutaja demograafiliste tunnuste (sugu, vanus) ja huvide kohta ning sellest lähtuvalt kuvada Kasutajale reklaame ja pakkumusi, mis Baltic Classifieds Group’i arvates Kasutajat huvitada võiks.

10.2. Turunduslikul eesmärgil profileerimise tulemusel ei tehta Kasutaja suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

10.3. Baltic Classifieds Group kasutab turunduslikul eesmärgil profileerimist õigustatud huvi alusel. Kasutaja võib igal ajal esitada Baltic Classifieds Groupile turunduslikel eesmärkidel profileerimise kohta vastuväiteid või keelata oma veebilehitsejasse küpsiste salvestamise, seadistades oma veebilehitseja vastavalt. Täpsema informatsiooni saamiseks Baltic Classifieds Group’i poolt kasutatavate küpsiste kohta, sh kuidas seadistada oma veebilehitseja küpsiseid eirama, vaadake Baltic Classifieds Group’i küpsiste kasutamise tingimusi: https://www.city24.ee/et/sub+pages/cookies

10.4 Baltic Classifieds Group ei kasuta profileerimiseks isikuandmeid, mida Veebilehel konto loonud Kasutaja on Baltic Classifieds Group’ile edastanud konto loomise või Lepingu sõlmimise eesmärgil.

11. Põhimõtete muutmine

11.1 Baltic Classifieds Group’il võib tekkida vajadus käesolevaid Põhimõtteid muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, Baltic Classifieds Group’I isikuandmete töötlemise protsessides või järelevalveasutuste või kohtute poolt antud juhistest. Sel juhul teavitab Baltic Classifieds Group Kasutajat enne vastavate muudatuste rakendumist ette mõistliku aja võrra.

12. Kontaktandmed

12.1 Oma õiguste teostamiseks, nõusolekute tagasivõtmiseks, samuti täiendavate selgituste saamiseks ja Baltic Classifieds Group’i vastu kaebuse esitamiseks, võib Kasutaja pöörduda Baltic Classifieds Group’i poole järgmistel kontaktidel:

E-post: [email protected]

Postiaadress: Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti