ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

Kehtib alates: 21.05.2019

Käesolev Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtted (edaspidi Põhimõtted) selgitab kuidas OÜ Kinnisvaraportaal (registrikood 10680295, aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti) töötleb oma Teenuste pakkumise ja osutamise käigus Isikuandmeid. Kui Te kasutate või olete kasutanud Kinnisvaraportaali Teenuseid, Veebilehti või osalenud Kinnisvaraportaali poolt läbiviidavates kampaaniates, loosides või muul viisil edastanud oma Isikuandmeid Kinnisvaraportaalile, puudutavad käesolevad Põhimõtted otseselt Teid. Seetõttu julgustame Teid põhjalikult käesolevate Põhimõtetega tutvuma. Kui Te ei nõustu Kinnisvaraportaali Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtetega, ei ole Veebileht ega Teenused mõeldud Teile ning Te peate hoiduma Veebilehtede külastamisest ning Teenuste kasutamisest.

1. Põhimõtetes kasutatavad mõisted

1.1. Kinnisvaraportaal – OÜ Kinnisvaraportaal (registrikood 10680295, aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti), kes töötleb Kasutaja Isikuandmeid GDPR-i mõttes vastutava töötlejana vastavalt käesolevatele Põhimõtetele;

1.2. GDPR – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (General Data Protection Regulation);

1.3. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta;

1.4. Kasutaja – füüsiline isik, kes külastab Veebilehte; loob Veebilehel konto või kasutab Teenuseid;

1.5. Leping – Kinnisvaraportaali ja Kasutaja vahel sõlmitav kokkuleppe, mille alusel saab Kasutaja ligipääsuõiguse Veebilehel avaldatavale tasulisele sisule ja/või lisab kuulutuse ning maksab selle eest Kinnisvaraportaalile tasu, kui selles on kokku lepitud;

1.6. Teenus – kõik teenused ja funktsionaalsused, mis on Kasutajale Kinnsivaraportaali poolt kättesaadavaks tehtud, nt Kinnisvaraportaalivõi koostööpartnerite toodete, teenuste ja soodustuste kohta teadete edastamine, tarbijamängude, kampaaniate ja/või loosimiste korraldamine;

1.7. Töötlemine – igasugune Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, sh kogumine ja edastamine;

1.8. Veebileht – city24.ee ja selle alamdomeenid ning hallatavad mobiilirakendused.

2. Isikuandmed ja nende kogumise viisid

2.1. Kinnisvaraportaal kogub Isikuandmeid Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ja muul moel Kasutaja poolt Veebilehe kasutamisel järgmiselt:

2.1.1. Kasutaja edastab ise Kinnisvaraportaalile oma Isikuandmeid (näiteks sisestab oma nime, kontaktandmed, kasutajanime, parooli, kasutab erinevaid Veebilehe funktsioone ja Teenuseid);

2.1.2. Kinnisvaraportaal kogub ise andmeid Kasutaja käitumise ja tegevuse kohta Teenuste ja Veebilehe kasutamisel (andmed vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele, mis on kättesaadav: https://www.city24.ee/et/sub+pages/cookies

2.1.3. Kinnisvaraportaal saab Kasutaja isikusamasuse ja/või maksekorralduse õnnestumise kohta kinnituse kolmandalt isikult, kes pakub vastavat teenust. Näiteks on kasutajal võimalik end identifitseerida ID-kaardi, Mobiil-ID, pangalingi, Facebook’i konto või Google+ konto kaudu ning teha Lepingujärgseid makseid pangalingi teenuse kaudu. Kinnisvaraportaal ei näe Kasutaja PIN 1 ega PIN 2 koode ega salvesta neid. ID-kaardi ja Mobiil-ID kaudu autentimisel ning tahteavalduste või kinnituste allkirjastamisel on Kasutaja kohustatud järgima vastavate arendajate ja Kinnisvaraportaali poolt kehtestatud turvanõudeid ning soovitusi. Selleks soovitame tutvuda lisainformatsiooniga aadressidel https://mobiil.id.ee ja https://www.id.ee;

2.2. Kinnisvaraportaal Töötleb järgnevaid Isikuandmeid:

2.2.1. identifitseerimisandmed (ees- ja perekonnanimi)

2.2.2. kontaktandmed (telefon, e-posti aadress)

2.2.3. Lepinguliste maksete puhul pangaandmed (Kasutaja pangakonto, panga nimi)

2.2.4. IP aadresside ja Küpsiste (ingl. Cookie) andmed

3. Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

3.1. Kinnisvaraportaal Töötleb Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

3.1.1. Kasutajaga sõlmitava või sõlmitud Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, nt

- Lepingu sõlminud Kasutaja abistamiseks ja nõustamiseks, kui Kasutaja on esitanud Kinnisvaraportaalile vastava päringu;

- Lepingu sõlminud Kasutajale arvete või muude oluliste Teenust puudutavate teadete edastamiseks;

- Lepingu sõlminud Kasutajale Lepinguliste Teenuste osutamiseks ja kaupade tarnimiseks, sh ligipääsu võimaldamiseks Veebilehe sisule.

3.1.2. Kasutaja antud nõusoleku alusel, nt

- Kinnisvaraportaali hinnangul Kasutajale huvipakkuva reklaami kuvamine, kui Kasutaja on nõustunud vastavate küpsiste paigaldamisega tema veebilehitsejasse;

- Kinnisvaraportaali ning tema koostööpartnerite kaupade, teenuste ja soodustuste kohta teavituste saatmine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku;

- Kasutajale uudiskirja saatmine, kui Kasutaja on sellel eesmärgil Kinnisvaraportaalile edastanud oma e-posti aadressi;

- Kinnisvaraportaali poolt korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku.

3.1.3. Kinnisvaraportaali õigustatud huvi alusel, nt

- Kasutajaga ühenduse võtmiseks otseturunduslikel eesmärkidel, kui Kliendiga varem sõlmitud Lepingu alusel või talle osutatud Teenuse alusel on võimalik eeldada, et Kasutaja on vastavast pakkumusest huvitatud ning Kasutaja ei ole väljendanud rahulolematust või esitanud vastuväiteid selliste teadete saamiseks;

- Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas Lepingu või õigusaktide rikkumiste tuvastamiseks Kasutaja poolt ja selle tõendamiseks (näiteks Kasutaja vastu nõuete esitamiseks). Sellisel juhul on Töötlemise õiguslikuks aluseks Kinnisvaraportaali õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut või õigusakte rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Kinnisvaraportaali õigustatud huvi üles;

- Veebilehe külastatavuse, Teenuste kasutamise statistika ja muu mitte-personaliseeritud tehnilise informatsiooni kogumiseks Veebilehe kasutamise kohta eesmärgiga täiendada Veebilehte ja Teenuseid.

3.1.4. Kinnisvaraportaali seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, nt

- seadusest tulenev kohustus säilitada raamatupidamisdokumente;

- seadusest tulenev kohustus edastada pädevatele asutustele vastavate seaduslike taotluste alusel Kasutajate isikuandmeid;

- Kinnisvaraportaali seadusest tulenev kohustus vastata Kasutaja esitatud päringule või korraldusele.

3.2. Kasutaja Isikuandmeid võidakse töödelda ka juhul, kui see on konkreetsel juhul vajalik Kinnisvaraportaali või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Kasutaja huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, samuti juhul, kui see on vajalik Kasutaja või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.

3.3. Kui Isikuandmete Töötlemine põhineb Kinnisvaraportaali õigustatud huvil, on Kasutajal õigus esitada igal ajal sellele vastuväiteid.

4. Isikuandmete edastamine teenusepakkujatele (volitatud töötlejatele)

4.1. Kinnisvaraportaal kasutab Kasutaja Isikuandmete Töötlemisel teenusepakkujaid (GDPR-i mõttes volitatud töötlejaid). Kinnisvaraportaal on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses, sõlminud nendega andmetöötluslepingud ning vastutab nende tegevuse eest.

4.2. Kinnisvaraportaal kasutab järgnevatesse kategooriatesse kuuluvaid Volitatud Töötlejaid: Kinnisvaraportaalile teenust pakkuvad ettevõtted, serveri- ja pilveteenuse pakkujad, Kinnisvaraportaali korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimiseks kasutatavate platvormide pakkujad.

4.3. Kasutajatel on õigus nõuda Kinnisvaraportaali detailsemaid andmeid volitatud töötlejate kohta võttes ühendust aadressil klienditugi@city24.ee.

5. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

5.1. Kinnisvaraportaal edastab Kasutaja Isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui Kinnisvaraportaal on selleks seadusest tulenevalt kohustatud, kui see on vajalik Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmiseks, kui Kinnisvaraportaalil on selleks õigustatud huvi või kui Kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku.

5.2. Kinnisvaraportaal edastab Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

5.2.1. järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Kinnisvaraportaali seadusjärgse kohustuse täitmine;

5.2.2. võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule, kui Kasutajal on tekkinud Kinnisvaraportaal ees võlgnevused. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Kinnisvaraportaali õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või muul viisil Kinnisvaraportaali õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Kinnisvaraportaali õigustatud huvi üles.

6. Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse

6.1. Kinnisvaraportaal ei edasta Isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (riigid, mis ei kuulu Euroopa Majanduspiirkonna riikide hulka).

7. Isikuandmete säilitamine

7.1. Kinnisvaraportaal säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Kinnisvaraportaali õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.

7.2. Sõltuvalt isikuandmete liigist, säilitab Kinnisvaraportaal Isikuandmeid järgmiselt:

7.2.1. Raamatupidamise dokumendid: 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust, tulenevalt seaduse nõudest;

7.2.2. Lepinguga seotud Isikuandmeid: 10 aastat alates Lepingu lõppemisest, tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise puhul;

7.2.3. Küpsiste andmed: vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele.

8. Turvalisus

8.1. Kinnisvaraportaal võtab vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

8.2. Veebilehel konto loonud Kasutaja kohustub hoidma Veebilehele sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a. juhul, kui ta on volitanud kolmandat isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli Teenuste kasutamiseks.

8.3. Veebilehel konto loonud Kasutaja peab koheselt Kinnisvaraportaali teavitama, kui tema kasutajatunnus või parool on kadunud või sattunud kolmandate isikute valdusesse, et Kinnisvaraportaal saaks võtta tarvitusele vastavad meetmed Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

8.4. Kinnisvaraportaal ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda tegevusest.

9. Kasutaja õigused ja kohustused

9.1. Asjakohaste õigusaktidega (eelkõige GDPR-iga) reguleeritud ulatuses on Kasutajal õigus teostada Kinnisvaraportaali poolt Töödeldavate Isikuandmete suhtes järgnevaid õigusi:

9.1.1. taotleda juurdepääsu enda Isikuandmetele;

9.1.2. nõuda Isikuandmete parandamist;

9.1.3. nõuda Isikuandmete kustutamist;

9.1.4. nõuda Isikuandmete Töötlemisele vastuväiteid, eriti juhul, kui Kinnisvaraportaal Töötleb neid õigustatud huvi alusel;

9.1.5. nõuda Isikuandmete ülekandmist;

9.2. Oma õiguste teostamiseks peab Kasutaja kontakteeruma Kinnisvaraportaaliga Põhimõtete punktis 12 toodud kontaktandmetel. Veebilehel konto loonud Kasutaja saab teatud õigusi teostada ka oma kasutajakonto kaudu.

9.3. Kinnisvaraportaalil on õigus nõuda Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.

9.4. Kinnisvaraportaal vastab Kasutaja taotlusele 1 kuu jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on Kinnisvaraportaal Kasutaja taotluse lahendamiseks rakendanud. Kui taotlus on keeruline või mahukas, võib Kinnisvaraportaal vastamise tähtaega 2 kuu võrra pikendada. Kui Kinnisvaraportaal ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse.

9.5. Kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib Kinnisvaraportaal kas:

9.5.1. küsida mõistlikku tasu; või

9.5.2. keelduda taotletud meetmete võtmisest.

9.6. Kasutaja võib nõuda Isikuandmete kustutamist ainult siis, kui esineb üks järgnevatest alustest:

9.6.1. Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;

9.6.2. Kasutaja võtab tagasi Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus Isikuandmete Töötlemiseks;

9.6.3. Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis põhineb Kinnisvaraportaali õigustatud huvil ja Töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;

9.6.4. Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemisele otseturunduse eesmärgil;

9.6.5. Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;

9.6.6. Isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita Kinnisvaraportaali seadusest tulenevat kohustust;

9.6.7. tegemist on alla 13-aastase lapse Isikuandmetega, mida töödeldakse nõusoleku alusel.

9.7. Kui Kasutaja nõuab Isikuandmete kustutamist, peab ta oma vastavas taotluses põhjendama, millise Põhimõtete punktis 9.6 nimetatud alusel ta seda nõuab. Kinnisvaraportaal ei ole kohustatud Isikuandmeid kustutama, kui selleks puudub alus või kui Isikuandmete Töötlemine on vajalik järgmistel põhjustel:

9.7.1. sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks;

9.7.2. selleks, et täita Kinnisvaraportaali seadusest tulenevat kohustust;

9.7.3. selleks, et koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid;

9.7.4. Kinnisvaraportaalil on muu seadusest tulenev alus Isikuandmete töötlemiseks.

9.8. Kui Kasutaja Isikuandmete Töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud Töötlemise seaduslikkust.

9.9. Kui Kasutaja Isikuandmetega seoses peaks toimuma rikkumine ning see kujutab Kinnisvaraportaali hinnangul endast tõenäoliselt suurt ohtu Kasutaja õigustele ja vabadustele, teavitab Kinnisvaraportaal sellest Kasutajat põhjendamatu viivituseta Kasutaja poolt Kinnisvaraportaalile esitatud kontaktandmetel või kui see ei ole võimalik, siis avalikult.

9.10. Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada Kinnisvaraportaali oma Isikuandmete muutumisest.

9.11. Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on Kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

10. Profileerimine turunduslikel eesmärkidel

10.1. Kinnisvaraportaal ei kasuta profileerimiseks isikuandmeid, mida Veebilehel konto loonud Kasutaja on Kinnisvaraportaalile edastanud konto loomise või Lepingu sõlmimise eesmärgil.

11. Põhimõtete muutmine

11.1. Kinnisvaraportaalil võib tekkida vajadus käesolevaid Põhimõtteid muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, Kinnisvaraportaali isikuandmete töötlemise protsessides või järelevalveasutuste või kohtute poolt antud juhistest. Sel juhul teavitab Kinnisvaraportaal Kasutajat enne vastavate muudatuste rakendumist ette mõistliku aja võrra.

12. Kontaktandmed

12.1. Oma õiguste teostamiseks, nõusolekute tagasivõtmiseks, samuti täiendavate selgituste saamiseks ja Kinnisvaraportaali vastu kaebuse esitamiseks, võib Kasutaja pöörduda Kinnisvaraportaali poole järgmistel kontaktidel:

E-post: klienditugi@city24.ee

Postiaadress: Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti