Meriväljale kavandatakse jahisadamat

Tallinna linnavalitsus algatas Merivälja kai äärde jahisadama rajamise ja sadamahoone ehitamise kavatsusest lähtuva detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Ranna tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering hõlmab 7,91 ha suuruse maa-ala. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine jahisadama rajamiseks ja ühe kuni 11 m kõrguse sadamahoone ehitamiseks, lisaks määratakse detailplaneeringuga üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Pirita Linnaosa Valitsus korraldab koostöös Tallinna Keskkonnaametiga detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava väljapaneku ja avalik arutelu ning samaaegselt keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku aruteluga. Ranna tee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatatakse seetõttu, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus nagu jahisadama rajamine, millega kaasneb merepõhja süvendamine ja sadama kaitserajatisteks tahkete ainete merre uputamine, omab olulist keskkonnamõju.

Detailplaneeringu algatamist taotles Vironia Keskus OÜ. Planeeritav ala asub Pirita linnaosas Merivälja asumis Ranna tee ja mere vahelisel alal. Planeeritaval alal asub 50% ärimaa ja 50% sotsiaalmaa sihtotstarbega Ranna tee 1 kinnistu pindalaga 4301 m2. Kinnistul paiknevad ootepaviljon ja Merivälja muul. Planeeritav maa-ala paikneb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndiga liituvas vaatesektoris, mille hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus. Pirita linnaosa üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala juhtotstarbeks määratud sadamaala, mis on sadamategevusega seonduv ala. Lisaks on üldplaneeringus Ranna tee äärde ette nähtud haljas- ehk rohekoridor.

Algatatav detailplaneering on Pirita linnaosa üldplaneeringuga kooskõlas. Varem sellele maa-alale detailplaneeringut kehtestatud ei ole. Detailplaneeringu algatamisettepaneku juurde on lahendusettepaneku ja illustreeriva materjali koostanud Artes Terrae Maastikuarhitektid OÜ. Detailplaneeringule, mille alusel kavandatakse olulise keskkonnamõjuga tegevusi, tuleb läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille tulemused tuleb detailplaneeringu koostamisel arvesse võtta.

Detailplaneeringuga kavandatava jahisadama rajamisega kaasneb olemasoleva kai laiendamine ja uue kai rajamine (kaide pikkus vastavalt 135 m ja 200 m) ning 3,5 m sügavune akvatoorium 120 sildumiskohaga. Samuti planeeritakse veepiirist mere poole täiteala, mis muudab oluliselt senist rannajoont. Lisaks kavandatakse Ranna tee äärde sadamahoonet ehitusaluse pinnaga kuni 900 m2.

Mere süvendamine alates pinnase mahust 10 000 m3 ning merepõhja tahkete ainete uputamine alates pinnase mahust 10 000 m3 on olulise keskkonnamõjuga tegevus. Samuti tuleneb keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkus detailplaneeringuga kavandatud ehitustegevustest - sadama või sadamarajatise rajamine või laiendamine; ranna kindlustusrajatise rajamine või laiendamine; veekogu süvendamine või veekogusse tahkete ainete kaadamine. Nii maalt kui merelt vaadates silmapaistvale kohale kavandatav sadamahoone võib avaldada olulist visuaalset mõju, liiati paikneb planeeritav ala Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndiga liituvas vaatesektoris, mille eesmärgiks on vältida sinna vanalinna vaadeldavust takistavate või häirivate ehitiste rajamist.

Baltimaade üks suurimaid logistikaettevõtteid rajab Eestisse esimese logistikakeskuse

04.06.2015

Ülemistele rajatava uue büroohoone äripinnast 20 protsenti on lepingutega kaetud

04.06.2015

Sarnased uudised

alt

Linnahalli võib tulla 5300 kohaga orkestrisaal ja konverentsikeskus

alt

Erivajadustega inimesed saavad taotleda toetust oma eluaseme kohandamiseks

alt

Riik pani Harku vangla 800 000 euroga müüki

alt

Arendaja soovib endisesse Pärnu vanglasse hotelli rajada

alt

Keskkonnaminister tahab maa väärtust hinnata nelja aasta tagant

alt

Leedu pankrotis Snorase panga viimased Eesti hooned on müügis

Kõige populaarsemad

1

KredEx hakkab väljastama toetust väikeelamute rekonstrueerimiseks

2

Pärnu kesklinna uut kauplust ja ärihoonet plaaniv Rimi sai ehitusloa

3

Tallinn käivitab Reidi, Haabersti ja Gonsiori tee-ehitushanked

4

Nõukaajal rajatud Kuressaare bussijaam tunnistati kultuurimälestiseks

5

Maaomanikud hakkavad saama õiglasemat talumistasu

6

Kinnisvaraturu kasv võtab hoogu maha

Peatoimetaja valik

alt

Nõudlus elamumaa järele on kahekordistunud

alt

Kinnisvaraäri on viidud massidesse

alt

Eesti eluruumide kvaliteet on Euroopa viimaste hulgas