Merimetsa veerele kavandatakse korterelamuid

Tallinna linnavalitsus esitab linnavolikogule kehtestamiseks detailplaneeringu, mis võimaldab ehitada Merimetsa asumisse, Paldiski maantee ja mere vahelisele alale äriruumidega korterelamud. 

Paldiski mnt 70c kinnistu ja lähiala detailplaneering määrab 4,25 ha suurusele maa-alale ehitusõigus üheksa kuni 5-korruselise korterelamu või äriruumidega korterelamu ning nelja kuni 4-korruselise korterelamu ehitamiseks. Maa-alale hoonestuse kavandamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus.

Planeeritav ala asub Stroomi parkmetsa vahetus läheduses, Paldiski maantee ja Pelguranna tänava vahelisel, valdavalt hoonestamata alal. Paldiski mnt 70c kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostas Arco Investeeringute AS. Tootmismaa sihtotstarbega, hoonestamata Paldiski mnt 70c kinnistu omanik on AS Kolde. Tallinna üldplaneeringu kohaselt on antud ala juhtotstarbeks väikeelamute ala. Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta väikeelamute ala planeeritava ala piires korruselamute alaks, kuna tegemist on vahetult magistraaltänava ärivööndiga piirneva alaga ja naabrusse Paldiski maantee äärde on juba varasemalt kavandatud kuni 12-korruseline hoonestus.

Planeeringualaga piirnev Pelguranna tänav on aga oluline ühendustee Haabersti ning Kristiine linnaosa elanikele Stroomi randa pääsuks, seega on põhjendatud äripindadega korterelamute kavandamine. Arvestades ala paiknemist linnakeskuse läheduses, on väikeelamute asemel korterelamute rajamine põhjendatum, kuna väikeelamud vajavad suuremat privaatsustsooni ning on sobilikumad äärelinna miljöösse.

Planeeringu ellu viimisel kõrghaljastust ei likvideerita ning tagatakse lindudele pesitsustingimuste säilimine - planeeritaval alal ja selle lähiümbruses pesitseb ligikaudu 30 linnuliiki. Planeeritaval alal asub tootmismaa sihtotstarbega Paldiski mnt 70c kinnistu, mille omanik on Aktsiaselts Kolde. Kinnistu on hoonestamata. Samuti jääb osaliselt planeeringualasse Tallinna linnale kuuluv transpordimaa sihtotstarbega Lahepea tänav T5 (kinnistusraamatus kanne muutmata Pelguranna tänav T5) ning osa Eesti Vabariigi omanduses olevatest Paldiski mnt 78a ja Paldiski mnt 78b elamumaa sihtotstarbega kinnistutest. AS Kolde on võtnud linnaga sõlmitud lepingu kohaselt kohustuse tagada detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede, üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ning vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamine oma vahendite arvelt. Tallinna Linnavalitsus võttis detailplaneeringu vastu 9. aprilli 2014, detailplaneering oli 5. maist kuni 3. juunini avalikul väljapanekul, mille tulemusena detailplaneeringut täiendati ning seletuskirja määrati nõuded, mida tuleb arvestada ehitusprojektide koostamisel. Kuna detailplaneering sisaldab Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut, esitati detailplaneering maavanemale kohustuslikuks järelevalveks. Harju maavanem andis detailplaneeringule heakskiidu.

Suvel kasvab maakodudes õnnetuste risk

12.08.2014

Kalleim Eestis müügis olev talu maksab kaks miljonit eurot

12.08.2014

Kõige populaarsemad

1

Üürikorteri tulumaksu peaks poole võrra alandama

2

Põhja-Tallinnas avab uksed Arsenali keskus

3

Üürituru toob põranda alt välja õiglane maksustamine

4

Kinnisvaraturu kasv võtab hoogu maha

5

Kuidas kujuneb korteri müügihind?

6

Algas lepingute sõlmimine Ülemiste City kõige uuema büroohoone pindadele

Peatoimetaja valik

alt

Nõudlus elamumaa järele on kahekordistunud

alt

Kinnisvaraäri on viidud massidesse

alt

Eesti eluruumide kvaliteet on Euroopa viimaste hulgas