Kasutamistingimused

City24.ee lehekülje kasutaja peab nõustuma järgmiste kasutamistingimustega (edaspidi "Tingimused").

1. Tingimuste ulatus, kehtivus ja tõlgendamine

1.1. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: Klient) ja interneti lehekülje www.City24.ee (edaspidi "Lehekülg") omaniku AS Kinnisvaraportaal (edaspidi "Kinnisvaraportaal") vahel Leheküljel olevate teenuste (sealhulgas, kuid mitte ainult asjade ja/või teenuste ostuks/ müügiks/ üürimiseks/ rentimiseks pakkumiste tegemine vastavalt Leheküljel toodud tingimustele) (edaspidi "Teenused") kasutamisel tekkivatele õigussuhetele.

1.2. Lisaks Tingimustele reguleerivad Tehingusuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, Lehekülje hinnakiri vastava Teenuse kasutamise (näit. asja/teenuse müügiks panemise) ajal (edaspidi: "Hinnakiri") ja väljakujunenud head tavad ja Eesti Kinnisvarafirmade Koja ja Maakerite Koja Heade Tavade Koodeks.

1.3. Kinnisvaraportaalil on õigus Lehekülje ja Teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ja Hinnakirja ühepoolselt muuta ning täiendada. Muudatustest ja täiendustest Tingimustes ning Hinnakirjas teatatakse Kliendile Leheküljel asuvate vastavate teadete kaudu vähemalt 30 päeva ette. Hinnakirja ja/või Tingimuste muutmise või täiendamisega mitte nõustumisel on Kliendil õigus tema õigussuhe Kinnisvaraportaaliga enne muudatuste või täienduste jõustumist ühepoolselt üles öelda täites eelnevalt kõik oma õigussuhtest Kinnisvaraportaaliga tulenevad kohustused.

1.4. Kui mõni Tingimuste säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu õigus-normidega, ei tähenda see teiste sätete kehtetust.

1.5. Tingimuste tõlgendamisel ei kohaldata analoogiat ehk Tingimustele ei kohaldata muid õigussuhteid reguleerivate õigusaktide sätteid (sealhulgas, kuid mitte ainult ostu- müüki, vahetust, hanget, käsundit, komisjoni, ühist tegutsemist reguleerivate õigusaktide sätteid).

2. Kinnisvaraportaali staatus

2.1. Kinnisvaraportaal pakub Klientidele välja virtuaalse koha, s.o. Lehekülje, kus Kliendid võivad teha pakkumise kutseid ja pakkumisi asjade/teenuste ostuks- müügiks ning kasutada muid Teenuseid.

2.2. Ostu- müügilepingud sõlmivad Kliendid ilma Kinnisvaraportaali sekkumiseta ning Kliendid vastutavad ka selliste lepingute täitmise eest.

2.3. Kinnisvaraportaal ei vastuta Lehekülje kaudu ostetavate/müüdavate asjade/teenuste Kvaliteedi ja Kvantiteedi eest.

2.4. Kliendid kasutavad Lehekülge täielikult omal vastutusel. Kinnisvaraportaal ei vastuta Klientide poolt Leheküljel tehtud pakkumiste, kommentaaride ja muu klientide poolt sisestatud info seaduslikkuse, tõepärasuse, kehtivuse ja headele tavadele vastamise eest ning muude Teenuste kasutamisest tulenevate Klientide kohustuste kohase täitmise eest.

2.5. Kinnisvaraportaal jätab endale õiguse teha muudatusi portaali City24.ee kujunduses ja sisus lähtudes heade tavade ja mõistlikkuse põhimõttest.

3. Kliendi kohustused ja kinnitused

(a) Klient kohustub:

3.1. Mitte kasutama Lehekülge ebaseaduslikeks tehinguteks ja/või pettusteks;

3.2. Tasuma Teenuste eest vastavalt Hinnakirjale;

3.3. Tagama, et Lehekülje kasutamisel Kliendi poolt edastatud andmed, sealhulgas, kuid mitte ainult elektroonilised andmed (s.o. failid, programmid, elektronposti saadetised jne.) ja Kliendi kontaktandmed (nimi, telefoninumbrid, elektronposti aadressid jne), (edaspidi "Kliendi Informatsioon"):

3.3.1. ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või väärad;

3.3.2. ei sisalda pakkumisi keelatud või piiratud tsiviilkäibega asjade/teenuste ostuks/ müügiks/ üürimiseks/ rentimiseks;

3.3.3. ei riku kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi või teisi kolmandate isikute varalisi ja/või mittevaralisi õigusi;

3.3.4. ei ole vastuolus seaduste ja muude kohaldatavate õigusaktidega (sealhulgas, kuid mitte ainult tarbijakaitset, konkurentsi ja asjade/teenuste võõrandamist ja osutamist reguleerivate õigus-aktidega);

3.3.5. ei ole vastuolus heade kommetega;

3.3.6. ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad kahjustavad või muul viisil häirivad Lehekülje normaalset kasutamist, mis võivad Lehekülje kasutamise tulemusena salvestuda Kliendi arvutisse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist või mis salvestatuna Kliendi poolt oma arvutisse võivad segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist;

3.3.7. ei sisalda maaklerite, sekretäride ega muude täiendavate kolmandate isikute kontaktandmeid objekti lisainfo väljas või mujal selleks mitte ette nähtud infoväljas.

3.3.8. Kinnisvarafirma kodulehekülje URL-i lisamine on lubatud ainult Kinnisvaraportaaliga lepingulistes suhetes olevatele klientidele, kusjuures URL ei tohi avaneda samasse aknasse.

3.3.9 Kinnisvarafirma ei tohi sisestada ühe ja sama objekti kohta aktiivseid korduvkuulutusi.

3.4. Hoidma Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, välja arvatud juhul, kui Klient on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Teenuste kasutamisel;

3.5. Koheselt elektronposti teel informeerima Kinnisvaraportaali kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Lehekülje kasutajaks registreerumisel esitatutega;

3.6. Koheselt elektronposti teel informeerima Kinnisvaraportaali Lehekülje kasutamiseks fikseeritud parooli ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

(b) Klient kinnitab iga toimingu tegemisega Leheküljel et on kas:

3.7. Et on kas:

3.7.1. vähemalt 18- aastane Eesti Vabariigi seaduste kohaselt teovõimeline füüsiline isik; või

3.7.2. kohaselt registreeritud juriidiline isik, mille esindajal kõik volitused sellise juriidilise isiku eest ja nimel Lehekülje kasutamiseks, sellise juriidilise isiku nimel tegutsemiseks ning sellisele juriidilisele isikule kohustuste võtmiseks.

3.8. Et täidab kohaselt kõiki Tingimuste punktides 3.1.- 3.11. toodud kohustusi;

3.9. Et on teadlik, et vastavad ostu- müügilepingud sõlmivad Kliendid ilma AS Kinnisvaraportaali sekkumiseta ning Kliendid ise vastutavad selliste lepingute täitmise eest;

3.10. Et Tingimustega nõustumisel ei ole Kliendi ja Kinnisvaraportaali tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis Tingimustes selgesõnaliselt kirjas on;

3.11. Et on teadlik ja nõustub täielikult asjaoluga, et Kinnisvaraportaalil on Tingimuste p.-s 4.6 fikseeritud juhtudel õigus edastada Kinnisvaraportaali poolt valitud usaldusväärsetele koostööpartneritele informatsiooni, mida Kinnisvaraportaal on Kliendilt Lehekülje kasutajaks registreerumisel ja Lehekülje kasutamise käigus küsinud ning mis koguneb Kliendi kohta muul viisil Lehekülje kasutamise teel.

4. Kinnisvaraportaali õigused ja kohustused

4.1. Kinnisvaraportaal kohustub kohaselt teavitama Klienti Tingimuste ja Hinnakirja muudatustest Leheküljel avaldatavate vastavate teadete kaudu.

4.2. Kinnisvaraportaal on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama Kliendi Lehekülje kasutamisõigust juhul, kui

4.2.1. Klient ei täida kohaselt Tingimuste järgseid kohustusi

4.2.2. Kliendi Tingimuste järgsed kinnitused on eksitavad ja/või väärad

4.2.3. Klient on esitanud Lehekülje kasutajaks registreerumisel või Lehekülje kasutamisel informatsiooni mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne

4.2.4. Kliendiga lepinguliste suhete puudumisel on sama füüsilise või juriidilise isiku poolt sisestatud rohkem kui 3 objekti aastas, registreerudes selleks rohkem kui 1 kord.

4.3. Kinnisvaraportaal on igal ajal õigustatud Lehekülje ja Teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ja Hinnakirja ühepoolselt muutma ning täiendama.

4.4. Kinnisvaraportaal on igal ajal õigustatud jälgima Leheküljel toimuvat tegevust sealhulgas, kuid mitte ainult jälgima Lehekülje kasutajate poolt tehtavaid ostu/müügi pakkumisi. Kinnisvaraportaal võib teha uurimusi kõigi väidetavate Tingimuste rikkumiste osas kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.

4.5. Kinnisvaraportaal on igal ajal õigustatud eemaldama Leheküljelt selle kasutajate poolt tehtud pakkumisi juhul, kui sellised pakkumised on vastuolus Tingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega. Samuti on Kinnisvaraportaal igal ajal õigustatud tegema Lehekülje parema kasutamise huvides Lehekülje piires andmete ümberpaigutusi Lehekülje kasutajate poolt sisestatud pakkumiste osas muutmata sealjuures selliste pakkumist sisu.

4.6. Informatsiooni, mida Kinnisvaraportaal on Kliendilt Lehekülje kasutajaks registreerumisel ja Lehekülje kasutamise käigus küsinud ja mis koguneb Kliendi kohta muul viisil Lehekülje kasutamise teel, kasutab Kinnisvaraportaal Teenuste edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks. Kinnisvaraportaal ei võõranda sellist informatsiooni kolmandatele isikutele ega anna seda muul viisil nende kasutusse. Vaatamata eeltoodule reserveerib Kinnisvaraportaal endale õiguse teha tulevikus koostööd tema poolt valitud usaldusväärsete kolmandate isikutega eesmärgiga laiendada, parendada ja muul viisil arendada Teenuseid ning sellise koostöö käigus võib osutuda vajalikuks andmetevahetuse sellise usaldusväärse partneriga.

5. Muud sätted

5.1. Lehekülje kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kliendi ja Kinnisvaraportaali vahel rakendatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

5.2. Lehekülje kasutamisest tulenevad Kliendi ja Kinnisvaraportaal vahelised vaidlused antakse lahendada Harju Maakohtusse.